جمع بستن کلمات انگلیسی

جمع بستن کلمات انگلیسی

جمع بستن کلمات انگلیسی

در زبان انگلیسی جمع بستن کلمات انگلیسی به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد و در این پست میخواهیم به بررسی انواع مختلف جمع بستن کلمات انگلیسی بپردازیم.

اسم ها در انگلیسی به دسته بندی های مختلفی تقسیم میشوند (توضیحات بیشتر در مورد اسم ها و بقیه اجزای کلام در انگلیسی را میتوانید از اینجا مشاهده کنید).

معمول ترین راه برای جمع بستن بسیاری از کلمات انگلیسی، اضافه کردن حرف S به آخر آن اسم در حالت مفرد است. به عنوان مثال:

House (singular) → houses (plural)

Desk (singular) → desks (plural)

Bird (singular) → birds (plural)

ولی جمع بستن کلمات انگلیسی به اینجا ختم نمیشود و قواعد دیگری نیز دارد که به تک تک آنها اشاره میکنیم.

  1. اگر آخر کلمه‌ای به یکی از حروف s – ss – ch – sh – x – z ختم بشود، برای جمع بستن آن کلمه ما به آخرش es- اضافه میکنیم. به عنوان مثال:

Bus (singular) → buses (plural)

class (singular) → classes (plural)

match → matches … wish → wishes … box → boxes … blitz → blitzes

البته این قانون همیشگی نیست و استثنائاتی هم دارد. به عنوان مثال:

Monarch → monarchs

stomach → stomachs

quiz → quizzes

2. اگر آخر کلمه‌ای حرف o بود، در حالت جمع ما یک es- به آخر آن کلمه اضافه میکنیم

potato → potatoes

tomato → tomatoes

hero → heroes

البته این قانون همیشگی نیست و استثنائاتی هم دارد. به عنوان مثال:

Radio → radios . Photo → photos . Piano → pianos . Video → videos

3. اگر آخر کلمه‌ای به حرف y ختم شد و حرف قبل از y یک consonant یعنی یک حرف بی صدا بود برای جمع بستن آن حرف y را حذف میکنیم و به جایش ies- اضافه میکنیم. به عنوان مثال:

city → cities . candy → candies . baby → babies . dictionary → dictionaries

اما اگر آخر کلمه‌ای به حرف y ختم شد و حرف قبل از y یک vowel یعنی یک حرف صدا دار بود برای جمع بستن آن صرفا به آخر کلمه حرف s را اضافه میکنیم. به عنوان مثال:

Boy → boys . day → days . Donkey → donkeys

4. اگر اسم به حرف f یا fe ختم بشود عمدتا در حالت جمع f یا fe حذف میشود و ves- جایگزین آن میشود. به عنوان مثال:

Life → lives . knife → knives . wolf → wolves . shelf → shelves

البته این قانون همیشگی نیست و استثنائاتی هم دارد. بعضی از کلمات هستند که به حرف f ختم میشوند ولی برای جمع بستن آنها صرفا یک حرف s به آخرشان اضافه میشود. به عنوان مثال:

roof → roofs . chef → chefs . belief → beliefs . proof → proofs

بعضی از کلمات هم هستند که به هر دو شکل میتوانند جمع بسته شوند. به عنوان مثال:

scarf → scarfs/ scarves . hoof → hoofs/ hooves . dwarf → dwarfs/ dwarves

جمع بستن کلمات انگلیسی به اینجا ختم نمیشود و در ادامه به بررسی اسامی جمع بی قاعده میپردازیم.

5. دسته بعدی از کلمات آنهایی هستند که قاعده خاصی در جمع بستن آنها وجود ندارد و به اسامی جمع بی قاعده (irregular plural nouns) معروف هستند. به عنوان مثال:

Man → men . Woman → women . Foot → feet . tooth → teeth . Goose → geese . Mouse → mice . ox → oxen

6. دسته بعدی کلمات آنهایی هستند که شکل مفرد و جمع آنها یکسان است. مثل:

Sheep → sheep . Shrimp → shrimp . Fish → fish . Aircraft → aircraft . Spacecraft → spacecraft

7. اسم هایی که آخرشان به حروف um ختم میشود، در حالت جمع um را حذف نموده و حرف a را جایگزین میکنیم. به عنوان مثال:

Datum → data . Medium → media . Bacterium → bacteria . Aquarium → aquaria

8. اسم هایی که آخرشان به حروف on ختم میشود، در حالت جمع on را حذف نموده و حرف a را جایگزین میکنیم. به عنوان مثال:

phenomenon → phenomena . criterion → criteria

9. اسم هایی که آخرشان به حروف is ختم میشود، در حالت جمع is را حذف نموده و حروف es را جایگزین میکنیم. به عنوان مثال:

Analysis → analyses . Crisis → crises . Thesis → theses

10. اسم هایی که آخرشان به حروف us ختم میشود، در حالت جمع us را حذف نموده و حرف i را جایگزین میکنیم. به عنوان مثال:

Cactus → cacti . octopus → octopi . Radius → radii

نکته مهم: 

دسته‌ای از اسمی انگلیسی هستند که ظاهری جمع دارند ولی در حقیقت مفرد هستند و از افعال مفرد برای آنها استفاده میشود. اسامی مانند:

Mathematics – physics – electronics – gymnastics – politics – economics

Mathematics is my favorite subject.

Gymnastics is my favorite sport.

عده دیگری از اسمی هستند که ظاهری مفرد دارند ولی در واقع جمع هستند و باید از افعال جمع برای آنها استفاده کرد. مثلا کلمه‌ی police یک کلمه جمع به حساب می آید و از فعل جمع برای آن استفاده میشود.

Police are still searching for the murderer.

برای اینکه واژه پلیس را در شکل مفرد به کار ببریم باید بگوییم:

a police officer – a policeman – a policewoman

جمع بستن کلمات انگلیسی کارب به ظاهر ساده است اما ممکن است ما را دچار مشکل بکند. بهترین راه برای به ذهن سپاری اسامی جمع به کارگیری آنها در جملات روزمره و تکرار آنهاست.

69

Singular & plural nouns

Quiz

1 / 12

Which group shows ONLY plural nouns?

2 / 12

We often walk and then our _________ hurt.

3 / 12

Choose the CORRECT sentence.

4 / 12

_________ swim in the water.

5 / 12

My English _________ is on the desk.

6 / 12

They have three _________.

7 / 12

They have a lot of _________.

8 / 12

There are two ________ near here.

9 / 12

This shop has a lot of different _________.

10 / 12

Our cat catches _________.

11 / 12

The doctor helps the _________.

12 / 12

_________ are insects.

Your score is

The average score is 59%

0%

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *