صفات و ضمایر ملکی

صفات و ضمایر ملکی

در زبان انگلیسی برای اینکه مالکیت چیزی را به کسی با چیزی نسبت بدهیم و بگوییم آن چیز متعلق به شخص خاصی است از صفات و ضمایر ملکی استفاده میکنیم. به زبان ساده تر برای اینکه بگوییم چیزی مال کسی است از صفات و ضمایر ملکی استفاده میکنیم.

پس از توضیح مفهوم صفات و ضمایر ملکی به سراغ تعریف صفات ملکی در انگلیسی میرویم.

Singular:
My (مال من) – Your (مال تو) – His (مال او) – Her (مال او) – Its (مال آن)

Plural:
Our (مال ما) – Your (مال شما) – Their (مال آنها)

مثال:

My book کتاب من

Your pen خودکار تو

His computer کامپیوتر او (مذکر)

Her finger انگشت او (مونث)

Its tail دم آن

حالا به سراغ ضمایر ملکی میرویم:

Singular:

Mine (مال من) – Yours (مال تو) – His (مال او) – Hers (مال او) – Its (مال او)

Plural:
Ours (مال ما) – Yours (مال شماها) – Theirs (مال آنها)

مثال:

– Whose book is this?
+ It’s mine.

Your car is expensive but hers is more expensive.

حالا که حرف از صفات و ضمایر ملکی شد باید بدانیم که تفاوت این دو در چیست.

همانطور که در درس اجزای کلام گفتیم، صفت در یک جمله می آید تا اسم بعد از خودش را توصیف کند. پس بعد از صفت به یک اسم نیاز داریم در حالی که بعد از ضمیر به اسمی نیاز نداریم. این دقیقا تفاوت میان صفات و ضمایر ملکی است. در جملات زیر میتوانید تفاوت میان صفات و ضمایر ملکی را به وضوح ملاحظه کنید.

this is my pen.
This pen is mine.

This is their house.
This house is theirs.

28

Possessive pronouns & adjectives

Quiz

1 / 10

These grammar books are different. ________ has 278 pages, but ________ has only 275.

2 / 10

We gave them ________ telephone number, and they gave us ________.

3 / 10

These cakes are _____.

4 / 10

________ computer is a Mac, but ________ is a PC.

5 / 10

My telephone is out of order, but ________ is working.

6 / 10

Where is ____ hat?

7 / 10

Was ________ grammar book expensive?

8 / 10

Kim has eaten her lunch already, but I'm saving ________ until later.

9 / 10

This bird has broken ________ wing.

10 / 10

Mikey lives in ____ house.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 67%

0%

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *