ضمایر فاعلی و مفعولی

ضمایر فاعلی و مفعولی

ضمایر فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی به کار میروند تا جایگزین اسامی بشوند و از تکرار بیش از حد آنها در جملات جلوگیری کنند. ضمایر به صورت کلی به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که میتوانید لیستی از آنها را در پایین مشاهده نمایید.

Personal pronouns (I, me)
Possessive pronouns (mine, hers)
Relative pronouns (which, where)
Demonstrative pronouns (this, that)
Emphatic pronouns (himself)
Reflexive pronouns (myself)
Indefinite pronouns (everyone)
Interrogative pronouns (which, who)
Reciprocal (each other, one another)

در این درس به توضیح اولین دسته از ضمایر یعنی ضمایر شخصی (personal pronouns) میپردازیم.

ضمایر شخصی شامل دو دسته ضمایر فاعلی و مفعولی میشوند.

Personal pronouns = subject pronouns & object pronouns

همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم subject همان فاعل و object مفعول میباشد.

ضمایر فاعلی و مفعولی به ترتیب نقش فاعل و مفعول را در جمله بازی میکنند، یعنی اگر اسمی در جمله نقش فاعلی را دارد میتوان ضمیر فاعلی مناسب را جایگزین آن کرد و به همین منوال برای اسمی که مفعول باشد هم میتوانیم ضمیر مفعولی مورد نظر را جایگزین آن کنیم.

Lionel Messi is a football player. He plays for PSG.

در جمله بالا ضمیر he جایگزین اسم Lionel Messi شده است و از تکرار آن جلوگیری میکند. ضمیر he یک ضمیر فاعلی محسوب میشود چون این ضمیر به اسمی ارجاع داده شده که در جمله نقش فاعل را دارد.

حالا به ترتیب به تعریف ضمایر فاعلی و مفعولی در انگلیسی میپردازیم.

ضمایر فاعلی در انگلیسی:

I من
You شما یا تو
He (او (مذکر
She (او (مونث
It (آن (ضمیری که برای اشیا یا حیوانات استفاده میشود

We ما
You شما
They آنها

ضمایر مفعولی در انگلیسی:

Me من
You تو یا شما
Him او
Her او
It آن
Us ما
You شما
Them آنها

حالا به این مثال خوب توجه کنید:

Jack and I are students.

این جمله سه نکته دارد.

نکته اول: فعلی که برایش استفاده میکنیم فعل to be در حالت جمع است یعنی are چرا که جک و من تشکیل یک گروه دو نفره را میدهیم و از فعل مناسب جمع برای آن استفاده میکنیم.

نکته دوم: نمیگوییم jack and me بلکه میگوییم jack and I چرا؟

چون me ضمیر مفعولی است و I ضمیر فاعلی است و اینجا چون ما یک فاعل داریم باید از شکل مناسب ضمیر من یعنی شکل فاعلی آن (I) استفاده کنیم.

نکته سوم: نمیگوییم I and jack بلکه میگوییم Jack and I چرا؟

صرفا به خاطر احترام گذاشتن به اشخاص، ابتدا اسم آنها را می آوریم.

به جمله زیر دقت کنید:

My teacher gave Jack and me a book.

حالا دیگر نمیگویم jack and I بلکه میگوییم jack and me چرا؟

چون اینجا ضمیر ما ضمیر مفعولی است و نقش مفعول را در جمله ایفا میکند و در حالت مفعولی ضمیر من به انگلیسی میشود me.

امیدواریم به اهمیت استفاده صحیح از ضمایر فاعلی و مفعولی در انگلیسی پی برده باشید. برای مشاهده درس مرتبط با ضمایر فاعلی و مفعولی اینجا کلیک کنید.

75

Subject & Object Pronouns

Quiz

1 / 10

We all like cake except _____.

2 / 10

Carla told Mike and ____ not to play football in the rain.

3 / 10

My father and ___ went home.

4 / 10

I saw you and ____ there.

5 / 10

He took ____.

6 / 10

_____ have been to London twice.

7 / 10

His sister isn’t as tall as ______.

8 / 10

She's faster than ____ am.

9 / 10

They are as busy as ________.

10 / 10

Our new teacher is friendlier than ____.

Your score is

The average score is 72%

0%

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *