parts of speech

parts of speech

اجزای کلام یا به عبارت دیگر parts of speech در زبان انگلیسی مبحث مهمی است که باید هر زبان آموزی در ابتدای مسیر یادگیری زبان آن را بیاموزد.

همانطور که هر کلمه در جملات فارسی نقش خاصی دارد (مثلا: فعل، اسم، صفت، قید،…) در انگلیسی هم به همین صورت است و به تقسیم بندی کلمات و نقش آن ها در انگلیسی parts of speech میگوییم.

در انگلیسی کلمات در ۹ دسته مختلف میتوانند قرار بگیرند البته بعضی منابع اجزای کلام را در ۸ دسته بعضی منابع در ۱۰ دسته آنها را طبقه بندی میکنند ولی طبق به روز ترین دسته بندی، اجزای کلام یا همان parts of speech به 9 دسته تقسیم میشوند.

دسته بندی parts of speech به صورت زیر میباشد:

1. Nouns (اسم)
2. Pronouns (ضمیر)
3. Adjectives (صفت)
4. Determiners (تعیین کننده ها)
5. Verbs (فعل)
6. Adverbs (قید)
7. Conjunctions (حروف‌ ربط)
8. Prepositions (حروف اضافه)
9. Interjections (حروف‌ ندا)

حالا به معرفی و توضیح هر یک از موارد بالا میپردازیم.

 1. اسم‌ها

اسم ها همان کلماتی هستند که به

افراد (Pooyan – David – Carlos)

حیوانات (lion – duck – eagle)

اشیا (microphone – glass – pen)

مکان‌ها (restaurant – hotel – New York)

غذاها (sushi – burrito – pizza) و… نسبت میدهیم.

2. ضمیرها

ضمیر کلمه‌ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلوگیری میکند.

ضمایر در فارسی: من – تو – او – ما – شما – آنها

ضمایر در انگلیسی به چندین دسته تقسیم میشوند.

 • ضمایر فاعلی (Subject pronouns)

ضمایر فاعلی نقش فاعل را در جمله ها ایفا میکنند.

I – you – he – she – it – we – you – they

 • ضمایر مفعولی (Object pronouns)

ضمایر مفعولی نقش مفعول را در جمله ایفا میکنند.

Me – you – him – her – it – us – you – them

 • ضمایر ملکی (Possessive pronouns)

ضمایر ملکی، مالکیت چیزی را به کسی یا چیزی نسبت میدهند. 

Mine – yours – his – hers – its – ours – yours – theirs

به عنوان مثال:

Jane is a student. She studies English.

+ Is that yours?     – No, it’s not mine. It’s hers.

3. صفت‌ها

صفات اطلاعات بیشتری راجع به اسم یا ضمیری که بعد از آنها می آید به ما میدهند.

نکته: صفات در انگلیسی قبل از اسم قرار میگیرند (درست برعکس زبان فارسی)

انواغ صفات در انگلیسی به ترتیب قرارگیری آنها در جمله:

1. Quantity (a/ number)

2. Quality (good/ bad)

3. Size (big, small)

4. Age (old, young)

5. Shape (round, square)

6. Color (blue, green, yellow, red)

7. Origin, nationality (Italian, African)

8. Material (wood, steel)

همانطور که گفته شد ترتیب صفات در انگلیسی مهم است و نمیتوان ترتیب بیان شده در بالا را جابجا کرد. به عنوان مثال:

I have 2 small black Persian cats.

4. تعیین کننده‌ها

تعیین کننده ها اسامی را برای ما مشخص میکنند و آنها را محدود تر میکنند تا دید بهتری از آن اسامی به ما بدهند. در حقیقت در برخی دسته بندی ها تعیین کننده ها را جزئی از صفات میدانند. به عنوان مثال کلمات زیر در جملات میتوانند نقش تعیین کننده را ایفا کنند:

a – an – the – 2 – 4 – 10 – 38 – some – many

البته در مورد مبحق تعیین کننده ها قبلا درسی در همین دوره تدارک دیده شده که در مورد حروف تعریف a و an می باشد و میتوانید پس از پایان مطالعه این درس به سراغ آن درس نیز بروید.

5. فعل‌ها

افعال نشان دهنده اتفاق افتادن و رخ دادن عملی هستند.

Sally plays tennis.

Mark is eating a sandwich.

افعال در انگلیسی دسته بندی های مختلفی دارند، یکی از آن دسته بندی‌ها افعال را به دو دسته زیر تقسیم میکند:

 • افعال اصلی (main verbs)
 • افعال کمکی (auxiliary verb)

و در دسته بندی دیگری افعال به دو دسته زیر طبقه بندی میشوند:

 • افعال حرکتی (action verbs)
 • افعال حالت (stative verbs)

توضیحات بیشتر در مورد انواع افعال و مثال های آنها را میتوانید در ویدیو مربوط به این درس مشاهده کنید.

6. قیدها

اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که صفت ها اسم یا ضمایر بعد از خودشان را توصیف میکنند حالا برای قید ها میگوییم که آنها افعال، صفت ها و قیدها را توصیف میکنند و راجع به آنها توضیحات بیشتری به ما میدهند.

قیدها هم انواع مختلفی دارند

 • قید حالت (adverbs of manner)

Mark is running quickly.
James is running slowly.

 • قید تکرار (adverbs of frequency)

She never drinks alcohol.

They always play football.

We exercise every day.

 • قید زمان (adverbs of time)

We went shopping yesterday.
We will buy a new car tomorrow.

 • قید مکان (adverbs of place)

They will go there tomorrow.

 • قید مقدار (adverbs of degree)

Mark is running very quickly.

That was so funny.

The watch is too expensive.

7.حروف ربط

دسته هفتم از Parts of speech حروف ربط هستند. همون طور که از اسمشان هم پیداست دو کلمه، عبارت، جمله یا چیزهای دیگر را به هم ربط میدهند و آنها را به هم وصل میکنند.

I love my mother and my father.

She is hungry but she doesn’t have any food.

He came home while I was sleeping.

۸. حروف اضافه

در دسته هشتم اجزای کلام به حروف اضافه میرسیم. حروف اضافه عبارات اسمی را به یه بخش دیگری از جمله متصل میکنند. معمولا حروف اضافه قبل از عبارات اسمی یا همان noun phraseها می آیند و ممکن است با چند هدف در جملات ظاهر شوند.

 • برای مکان‌ها

She is at home.
We are in the kitchen.
The ball is on the box.

 • برای زمان

I am going to New York for a month.
The party is at night.

 • برای بیان راه و روش انجام کاری

I will send you the offer by Email.
He gave me an answer in writing.

۹. حروف ندا

آخرین دسته از Parts of speech حروف ندا میباشند. حروف ندا کلمات کوتاهی هستند که فاقد بار گرامری هستند و صرفا برای بیان حالت، احساسات و عواطف می آیند و معمولا از آنها در محاوره استفاده میشود. پس عمدتا در انگلیسی غیر رسمی آنها را میبینیم و باید حواسمان باشد که در متن ها و نامه های رسمی از حروف ندا استفاده نکنیم.

کلمات زیر میتوانند در جملات به عنوان حروف ندا ظاهر شوند.

Oh – Wow – Damn – Yikes – Hooray – Brrr – Shh

به عنوان مثال:

Damn! I missed the bus.

Oh! That was fantastic.

Brrr! it’s cold outside.

Shh! Be quiet.

نکته قابل توجه در مورد اجزای کلام آن است که کلمات در جملات مختلف میتوانند نقش های مختلفی داشته باشند و اینطور نیست که یک کلمه صرفا در تمامی جملات یک نقش را به خود اختصاص بدهد. لطفا به جدول زیر دقت کنید.

35

Parts of speech

Quiz

1 / 13

He goes to France often not only for the sun but also for the food and people.

2 / 13

There is a party next week though I don’t think I can go.

3 / 13

I left my keys under the table.

4 / 13

After dinner let's go out for a walk.

5 / 13

I bought a beautiful shirt at the mall.

6 / 13

It's ok to use that phone. It's ___.

7 / 13

What! you're not coming to the party?

8 / 13

This is a depressing time to be living in Afghanistan as people are arguing over the election.

9 / 13

Well, I think I'll be there at 9.

10 / 13

Jack can run faster than anyone in our team.

11 / 13

Daniel _____ made his debut for the team.

12 / 13

On Wednesdays, I work from nine to five.

13 / 13

Pooyan knocked on the door but nobody opened the door.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 78%

0%

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *